22-05-2024 tot 04-10-2024 / 10-17u

Merlo Benelux Roadshow

 

In 2024 vieren we met het volledige Merlo Benelux team de 60e verjaardag van Merlo

Ter ere van deze mooie mijlpaal organiseert Merlo Benelux een roadshow, waar wij de nieuwste Merlo landbouwmachines dichter bij de klant brengen:

Merlo TF27.6

Merlo TF42.7

Merlo TF30.7

Merlo MF44.9

Wees welkom op één van de demo dagen bij onze erkende Merlo partners in de volledige Benelux. U kan er de machines komen bekijken, testen, en genieten van een hapje en een drankje. We maken er samen een mooi feest van!

 

Hieronder kan u de data vinden waarop de demo dagen plaatsvinden bij onze Merlo partners, en op welke locatie de demo dag doorgaat. 

Hebt u nog specifieke vragen? Aarzel niet om deze te sturen naar marketing@delille.be - we helpen u graag!

 


 

 

Tijdens de Demo Dagen is het mogelijk om deel te nemen aan een wedstrijd met als prijs een uniek bezoek aan de Merlo fabriek in Italië. Hieronder vinden jullie het wedstrijdreglement om deel te nemen aan deze wedstrijd. Succes! 

 

Wedstrijdreglement ROADSHOW 2024

1. ORGANISATIE
1.1.       De "ROADSHOW 2024"- wedstrijd (hierna de "Wedstrijd") wordt georganiseerd door De Lille NV gevestigd op Hulstsestraat 2, 8860 Lendelede, hierna aangeduid als de "Organisator".
1.2.       Dit wedstrijdreglement (hierna: “Reglement”) regelt de "ROADSHOW 2024"-wedstrijd (hierna de “Wedstrijd”) georganiseerd, door De Lille nv, met maatschappelijke zetel te 8860 LENDELEDE, Hulstsestraat 2, ingeschreven bij de KBO met nummer 0422.838.242 (hierna: "Organisator” of “De Lille”) ter promotie van door haar verdeelde producten.
1.3.       Deze Wedstrijd zal gelanceerd worden op onze Merlo Road Show 2024 doorheen de Benelux. De Wedstrijd start op 22 mei 2024 en zal lopen tot en met 4 oktober 2024.
1.4.       Dit Wedstrijdreglement kan steeds geraadpleegd worden in onze kantoren tijdens de openingsuren van 08:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00, maandag tot vrijdag

Deelname aan deze Wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit Wedstrijdreglement.

2. DEELNEMERS en DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1. Deze Wedstrijd staat open louter voor elke natuurlijke persoon die een bezoek brengt aan de Merlo Roadshow 2024 bij één van de officiële Merlo Partners in de Benelux en het wedstrijdformulier hiervoor ingevuld heeft (hierna: de Deelnemer)
2.2.    Volgende personen zijn uitgesloten van elke deelname aan de Wedstrijd:

 • Minderjarige deelnemers;
 • Werknemers van De Lille of één van de partners waar de road show georganiseerd wordt;
 • Werknemers en andere personeelsleden van derde ondernemingen die direct of indirect betrokken zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren, de administratie en/of de promotie van de Wedstrijd;
 • Naasten en familieleden van bovenvermelde werknemers en personeelsleden of eenieder die op hetzelfde adres is gedomicilieerd als voormelde personen.

2.3.    Wanneer de Deelnemer niet voldoet aan de regels van dit Reglement, zal hij onmiddellijk en automatisch worden gediskwalificeerd, zonder voorafgaande waarschuwing.
2.4     Iedere Deelnemer kan slechts 1 maal deelnemen in de loop van de Wedstrijd. Er is slechts 1 deelname per adres mogelijk.

3. WEDSTRIJDPERIODE
De Wedstrijd begint op 22/05/2024 en eindigt op 05/10/2024 (na de laatste demo dag van de Merlo Road Show).

4. DEELNAMEVOORWAARDEN
Officieel inschrijven verloopt op de volgende manier:

 • De deelnemer bezoekt één van de demo dagen van de Road Show 2024 en vult ter plaatse het daarvoor bedoelde formulier in.
 • De deelnemer beantwoord alle vragen op het formulier en vult ook zijn of haar contactgegevens in.
 • Door op het formulier aan te duidelijk dat hij of zij akkoord gaat met het wedstrijdreglement bevestigt de deelnemer zijn deelname aan de wedstrijd.
 • De deelnemer bezorgt het deelnameformulier aan de organisator van de demo dag.

 

5. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
De deelnemer die alle vragen correct beantwoordt, zal worden uitgeroepen tot de winnaar van deze wedstrijd.

Bij een gelijkstand wordt er een lottrekking gedaan om te beslissen wie de prijs wint. De wedstrijdformulieren van de personen die alle vragen correct beantwoord hebben zullen in een urne gestoken worden, waarna 1 winnaar getrokken wordt.

De winnaar zal worden aangekondigd op vrijdag 25 oktober 2024 op de Facebook pagina van Merlo De Lille NV, waarna de winnaar ook persoonlijk gecontacteerd zal worden door De Lille NV voor de afhandeling van de prijs.

6. PRIJS
De prijs is een uniek bezoek aan de Merlo fabriek te Cuneo – Italië voor 2 personen. De winnaar zal aansluiten bij een georganiseerd bezoek te Merlo en zal dus kunnen kiezen uit reeds vastgelegde data. De winnaar zal niet in de mogelijkheid zijn om zelf een voorstel naar data te kunnen doen.

7. PRIVACY EN GEBRUIK VAN INZENDINGEN
7.1.       Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. De Lille verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 26 Mei 2018.
7.2.       Bij deelname aan de Wedstrijd, geven de Deelnemers hun toestemming
voor het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens en voor het ontvangen van berichten van De Lille.
dat hun ingezonden foto's gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden door de Organisator.

De Lille stuurt geen ongevraagde commerciële berichten. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het adres dat in het bericht vermeld staat.
7.3.       De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is De Lille nv, 8860 Lendelede, Hulstsestraat 2.
7.4.       De bedoelde persoonsgegevens van de Deelnemer omvatten

 • de naam
 • de voornaam
 • het adres
 • het e-mailadres
 • accountadres sociale media
 • Gsm-nummer

 

Deze gegevens worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname, om de prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen en om hun naam via elektronische media en print media te vermelden indien zij een prijs gewonnen hebben en om de deelnemers nadien te kunnen contacteren met nieuws en aanbiedingen van de Organisator.
Indien de Deelnemer de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de Organisator hem niet meer kan contacteren, zal zijn deelname ongeldig worden verklaard en zal hij alle recht op de Prijs verliezen.
7.5.       Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan: De Lille N.V., 8860 Lendelede, Hulstsestraat 2 of een mail te sturen naar info@delille.be met een kopie van de identiteitskaart als bijlage.
7.6.       Een aangifte werd ingediend bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers.
7.7.       Voor elke vraag of inlichting in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met: info@delille.be

8. RECHTEN VAN DE ORGANISATOR (Diskwalificatie, Opschorting of annulering van de Wedstrijd)
8.1         Elke inbreuk op dit reglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de Deelnemer. De Organisator kan een Deelnemer diskwalificeren bij redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Reglement.
8.2         De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enig reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Reglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.
8.3         De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen naar eigen inzicht en goeddunken.
8.4         Waar een wijziging of opschorting van dit Reglement zich voordoet, zal de Organisator een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1         De Organisator is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge:
een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;
het gebruik van websites & internet, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.
9.2         Wanneer de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de Organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.
9.3         De Organisator biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.
9.4         Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

 

10. REGLEMENT WIJZIGINGEN & KLACHTEN
10.1    De Organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd.
10.2    Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk per aangetekende brief verstuurd worden uiterlijk binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van deze Wedstrijd naar De Lille nv, 8860 Lendelede, Hulstsestraat 2.
10.3    De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.
10.4    Alle beslissingen van de Organisator aangaande de Wedstrijd zijn definitief. Er is geen verhaal mogelijk voor de Deelnemer.
10.5    Dit Reglement en het verloop van de wedstrijd zelf, zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd.
10.6    De hoven en rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan en dus om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Reglement ten aanzien van alle Deelnemers.
10.7    Wanneer een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Reglement onverkort gelden.
10.8    De deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Deelnemer van onderhavig Reglement.

 


Deze website maakt gebruik van cookies De website van Merlo powered by De Lille gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten