Privacy policy & Disclaimer

Privacy beleid


Laatst bijgewerkt op 16 mei ’18

Dit privacy beleid beschrijft hoe uw persoonsgegevens door ons, De Lille nv,  werden en zullen worden verzameld, bewaard, gedeeld, beschermd en verwerkt.

Dit privacy beleid richt zich tot onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben of hebben getoond voor onze producten of diensten.

Dit privacy beleid is van toepassing op de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte Persoonsgegevens. Door aanvaarding van huidig privacy beleid, op ogenblik van registratie op onze website of persoonlijke  opgaaf van uw persoonsgegevens, erkent u de inhoud hiervan te hebben gelezen en uitdrukkelijk akkoord te gaan met de vooropgestelde verwerkingen.

Wij hechten zeer veel belang aan uw privacy en zullen uw Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd) verwerken op een eerlijke, rechtmatige en transparante wijze overeenkomstig de geldende principes zoals uiteengezet in de Belgische en Europese privacywetgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u actief meedeelt worden opgenomen in een bestand van De Lille, nv (met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 2, 8860 Lendelede en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0422.838.242) (hierna “DELILLE” of “wij” of “ons” genoemd).
DELILLE zal met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens handelen als de verantwoordelijke voor de verwerking.

Welke Persoonsgegevens worden er van uw verzameld en gebruikt?
Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben;

 • Professionals: bedrijfsgegevens (naam van het bedrijf, adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW-nummer en ondernemingsnummer
 • Merk en model van producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
 • Merk, model, soort voertuig, chassisnummer, sav- en motornummer, bouwjaar, kilometerstand en nummerplaat van producten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
 • Ingeval van eerste ingebruikname/stelling: Merk, model, sav nummer en gegevens van bijgeleverde accessoires van producten die u heeft voor de eerste keer gaat gebruiken
 • Ingeval van uitvoering van reparatie : chassis en sav nummer, intern machine nummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling
 • In geval van bezoek aan onze website ten behoeve van Google Analytics: ipadres en netwerk locatie, tijdsduur bezoek, bezochte pagina’s, tijdsduur per pagina, type webbrowser, type operating system, welke versie flash, JavaScript, schermresolutie
 • In geval van het verzenden van het contactformulier via onze website: e-mail adres

Op welke grondslag worden uw Persoonsgegevens verwerkt?
Wij zullen uw Persoonsgegevens kunnen verwerken indien:

U ons toestemming heeft gegeven voor de in huidig privacybeleid opgesomde doeleinden (zie hieronder). Gelieve akte te willen nemen van het feit dat u te allen tijde het recht heeft om de door u verleende toestemming in te trekken;

 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u gevraagde diensten/onze overeenkomst;
 • Dit vereist wordt door de wet (of andere voorschriften).

Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verwerkt?
De Persoonsgegevens die werden verzameld zullen enkel worden gebruikt en verwerkt voor onderstaande doeleinden.

 • Om u toegang te kunnen geven tot bepaalde van onze diensten (zie hieronder);
 • Ten behoeve van Google Analytics, om een indicatie te krijgen betreffende wijzigingen in het aantal bezoeken van onze website, of we een bepaalde markt voldoende bereiken, welke acties en beurzen een invloed hebben op bezoekers van de website;

Tevens worden Persoonsgegevens gebruikt om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, alsmede om onze gebruikersvoorwaarden te handhaven. Het gebruiken van onze Website en het verstrekken van uw Persoonsgegevens houdt in dat u hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon of per e-mail

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
 • Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw product 
 • Voor boekhoudkundige doeleinden

Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. van de privacy wetgeving)

 • Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw product

 

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Wie zal uw Persoonsgegevens ontvangen?

In overeenstemming met de hierboven omschreven doeleinden kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Call centers, reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, verzekeringsmaatschappijen …) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.
 • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen een beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren in het kader van een onderhoud, diagnose, schade opname, herstelling, overbrugging of verhuur ( distributeurs van De Lille, service partners van De Lille, vervangers leidingwerk, verhuurbedrijven.
 • Dienstverleners: De fabrikant van uw product, van de motor  waarmee uw product uitgerust is, van de reserve onderdelen, van gps tracking, product monitoring en/of beveiligingssystemen.
 • Aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat u de gebruiksvoorwaarden van onze Website en/of Applicaties heeft overtreden of indien wij ons privacy beleid wensen te handhaven.

Worden uw persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (“EER”) verwerkt?
Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang.
Ondanks degelijke inspanningen van ons, kunnen wij de gegevensveiligheid echter niet absoluut garanderen ten opzichte van alle mogelijke bedreigingen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden of vereist door de wetgeving.

Weet dat onze onlinediensten mogelijk links bevatten naar andere onlinediensten, waaronder onlinediensten aangeboden door andere aangesloten ondernemingen waarop dit privacybeleid niet van toepassing is, maar wel andere privacyverklaringen die mogelijk kunnen afwijken van dit privacybeleid. We sporen u dan ook aan om het privacybeleid van elke onlinedienst die u bezoekt te raadplegen alvorens uw Persoonsgegevens vrij te geven.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens?
Het is van belang dat uw Persoonsgegevens up-to-date zijn. Gelieve ons te willen informeren indien er wijzigingen of aanpassingen aan uw Persoonsgegevens moeten worden doorgevoerd.
Wij wensen u duidelijk te maken dat u steeds het recht heeft om de door u verleende toestemming in te trekken.
Verder wensen wij u ook nog te wijzen op uw onderstaande rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving;
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens door ons te laten verbeteren overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving;
 • Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om een uitwissing van uw Persoonsgegevens te vragen aan ons overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving;
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om een beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens te vragen in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende Persoonsgegevens overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing (inbegrip profilering) worden verwerkt heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte Persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een derde partij van uw keuze.  

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten dient u contact op te nemen met avg@delille.be
Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit: In casu heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving.

Bijkomende informatie
Indien wij uw Persoonsgegevens hebben ontvangen van sociale media (i.e. Facebook, Twitter, etc.) of een andere derde partij zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten en/of wijzigen. U wordt op de hoogte gebracht van zodra wij dit privacybeleid wijzigen. U zal worden gevraagd om het aangepaste privacybeleid te herlezen en wederom na te gaan hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt, verzameld, gebruikt en meegedeeld. Vervolgens zal u als gebruiker worden gevraagd om de meest recente versie van het privacybeleid opnieuw te aanvaarden.

Cookies
Er wordt op geen enkel moment via zogeheten ‘cross device measurement’ online data gekoppeld aan een intern systeem van ons.

Contact Informatie
Wij spannen ons in om uw privacy en uw Persoonsgegevens te beschermen. U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft rond dit privacybeleid, de gegevens die wij van u verzamelen of verwerken, door een e-mail te sturen naar avg@delille.be

DISCLAIMER


Deze disclaimer is van toepassing op de website http://www.merlobenelux.com, uitgebaat door DE LILLE NV (hierna ook “wij” of “ons”). Wij verzoeken u vriendelijk de inhoud van deze disclaimer in samenhang met de privacyverklaring (te raadplegen op http://www.merlobenelux.com)
aandachtig te lezen alvorens u op enigerlei wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.


1. De inhoud en informatie op deze website

De informatie beschikbaar op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn in de huidige staat en zonder enige garanties. Het gebruik van de website en van de op deze website beschikbare informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.


Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud of informatie, noch over de beschikbaarheid van deze andere websites. Derhalve kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze andere websites.


2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Er kunnen zich echter onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens hieronder).


Wij leveren inspanningen om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen echter de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Wij kunnen geen ononderbroken toegang garanderen.


Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstverlies etc. Behoudens voor zover zulks naar Belgisch recht onmogelijk is, is onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze website beperkt tot het bedrag van de betreffende transactie met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tenzij de wet een nog lagere beperking toelaat.


Niets in deze disclaimer sluit onze aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog, lichamelijke schade, grove fout en dood.

Klachten naar aanleiding van het gebruik van de website worden slechts aanvaard indien zij schriftelijk worden overgemaakt binnen een termijn van vijf werkdagen nadat de betreffende gebreken zijn vastgesteld.


3. Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ons of andere rechthebbenden en mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van ons.


4. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te wijzigen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de website en/of via e-mail en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 2 april 2014.


5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze disclaimer is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.


6. Contactgegevens

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen:

Adres: .Hulstsestraat 2, 8860 Lendelede

E-mailadres: info@delille.be

Telefoonnummer: 056738080.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Merlo powered by De Lille gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten