Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Algemeen
De Lille NV, met zetel te 8860 LENDELEDE, Hulstsestraat 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.838.242 (“De Lille”), heeft als hoofdactiviteit “verticaal transport”, waarbij zij voornamelijk actief is in de verhuur en de verkoop van verreikers en andere Merlo producten. Zij is tevens exclusieve importeur van alle producten van de Merlo groep.

Huidige algemene voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op alle verkopen afgesloten door De Lille met een professionele koper (hierna de “Koper”). De algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten. Een verwijzing naar algemene voorwaarden van de Koper doet daar geen afbreuk aan.
 
De AV worden gecommuniceerd aan elke Koper die een bestelling plaatst alvorens een koopovereenkomst wordt gesloten. De Lille behoudt zich het recht voor af te wijken van huidige AV. Deze afwijking is echter pas geldig als zij schriftelijk wordt vastgelegd en voorafgaand aan de bestelling uitdrukkelijk aanvaard wordt door De Lille.
 
Huidige AV worden beschouwd als aanvaard door de Koper wanneer deze een eerste bestelling plaatst aan dewelke deze AV werden gevoegd of als hij deze uitdrukkelijk ondertekent. De AV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door De Lille. Deze wijzigingen kunnen enkel gevolgen teweeg brengen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde AV zijn van toepassing op elke individuele overeenkomst tussen partijen en op elke bestelling die geplaatst wordt na verzending van de AV door De Lille.
 
Wanneer De Lille beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg.
 
2. Bestellingen
Om in rekening te worden genomen door De Lille dient elke bestelling te gebeuren via een bestelbon voorzien door De Lille die ondertekend werd door de Koper, tenzij De Lille schriftelijk bevestigt dat de bestelling op een andere manier werd aanvaard en aldus geldig is tot stand gekomen. Bij de eerste bestelling dienen daarenboven de huidige AV te worden ondertekend. Deze blijven integraal van toepassing op alle toekomstige bestellingen. De ondertekening van de bestelbon of enige andere vorm van akkoordbevestiging van een offerte uitgaande van De Lille waarbij huidige AV werden gevoegd, houdt eveneens de onvoorwaardelijke aanvaarding in van huidige AV. De AV blijven integraal van toepassing op alle toekomstige bestellingen.
 
Alle offertes van De Lille zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De in de offerte vermelde prijzen zijn in alle gevallen maximaal geldig gedurende 1 maand vanaf de datum van de offerte, doch kunnen geïndexeerd worden. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden De Lille nooit.
 
De Lille kan slechts geacht worden gebonden te zijn door een bestelling ingeval van schriftelijke orderbevestiging door De Lille. De Lille is niet gehouden tot aanvaarding van enige bestelling en zij is toegelaten bestellingen te weigeren indien zij daartoe gegronde reden heeft, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de situatie waarin de Koper nog openstaande schulden heeft ten aanzien van De Lille.
 
Elke bestelling geplaatst door de Koper maakt een onherroepelijk intentie tot aankoop uit. Eens aanvaard door De Lille kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd. De Lille kan echter schriftelijk en uitdrukkelijk toestaan dat:
 
─         Een wijziging in de bestelling wordt doorgevoerd, waarbij De Lille zich evenwel het recht voorbehoudt haar initiële levertermijn uit te stellen als gevolg van de wijziging;
─         Een bestelling door de Koper wordt geannuleerd onder betaling van een verbrekingsvergoeding van 30% van de totale prijs van de bestelling ten laste van de Koper, onder voorbehoud van het recht van De Lille om een hoger bedrag te vorderen indien de door De Lille geleden schade ten gevolge van de verbreking hoger is dan de forfaitaire vergoeding van 30% van de totale prijs.
 
Een verzoek tot wijziging in of annulering van de bestelling wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan De Lille wordt gemeld op het e-mailadres: sales@delille.be.
 
Door De Lille goedgekeurde wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van eerstgenoemde. Op geen enkele wijze kan De Lille aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen in de bestelling verzocht door de Koper. Het behouden van de initiële streefdata bij wijzigingen in de bestelling kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van De Lille en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Koper vallen.
 
Onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initiële koopovereenkomst beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om de uitvoering van de initiële bestelling of daaruit voortkomende verbintenissen (zoals betaling voor geleverde goederen) op te schorten ten gevolge van onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling.
 
3. Levering en risico:
De bestelbon en/of orderbevestiging opgesteld door De Lille kan een streefdatum voor levering bevatten. Deze streefdatum is louter indicatief en informatief. Het uitstel van streefdatum kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de Koper, noch kan enig uitstel grond geven tot het annuleren van de bestelling.
 
Indien de leveringstermijn niet gehaald wordt, zullen De Lille en de Koper in onderling overleg bepalen wanneer de goederen dienen geleverd worden, waarbij dit een redelijke termijn dient te zijn. Enkel wanneer De Lille ook niet binnen deze termijn kan leveren, kan de Koper de bestelling (kosteloos) annuleren, zonder dat De Lille gehouden is tot enige schadevergoeding.
 
De Lille is gerechtigd de levering uit te stellen zolang de Koper het voorschot dat voor de te leveren goederen is overeengekomen en/of de prijs van vorige leveringen niet, of niet volledig, heeft betaald.
 
Het risico voor verlies en schade aan de goederen wordt overgedragen op de Koper vanaf de levering.
 
De levering vindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats Ex Works (Incoterms ® 2020) op het adres van de zetel van De Lille. De kosten en risico’s van transport vallen ten laste van de Koper. De Lille draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van het transport, de diefstal, vernieling of welk ander risico dan ook, zelfs wanneer de transporteur door De Lille werd gekozen. In geval van schade van welke aard ook ontstaan tijdens het transport, heeft de Koper geen verhaal tegen De Lille en dient De Koper verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder of zijn verzekeraar.
 
Het laden van de goederen gebeurt door de Koper of in opdracht van de Koper op zijn risico. De Koper is aansprakelijk voor alle schade tijdens of na de levering.
 
Indien de bestelde goederen op de leveringsdatum door de Koper niet worden afgehaald, heeft De Lille het recht om de daardoor veroorzaakte opslagkosten aan de Koper aan te rekenen, met daarbovenop een forfaitaire schadevergoeding van 5 % van de prijs wegens bijkomende administratie. Alle risico’s inzake brand, diefstal of eender welke beschadiging zijn ten laste van de Koper vanaf de datum van initiële levering. Ingeval de Koper de bestelde goederen weigert af te halen op datum van de initiële levering, zal de koopprijs door De Lille onmiddellijk opeisbaar zijn vanaf de datum van initiële levering. De Koper kan de goederen daarna pas in ontvangst nemen als hij zowel de integrale koopprijs, de verschuldigde opslagkosten, de forfaitaire schadevergoeding van 5 % van de prijs wegens bijkomende administratie en eventuele nalatigheidsintrest en schadevergoeding zal hebben betaald aan De Lille.
 
De Lille is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De Lille is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 
4. Niet-conformiteit en zichtbare gebreken
Het komt toe aan de Koper om de geleverde goederen te controleren en om desgevallend alle noodzakelijke opmerkingen te maken omtrent de goederen conform de voorwaarden zoals hieronder omschreven. Bij gebreke hieraan zullen de goederen worden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.
De opmerkingen omtrent de conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen per aangetekende brief aan De Lille te worden geformuleerd binnen de drie werkdagen na levering van de goederen en in ieder geval voordat zij geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, bewerkt of verder verkocht en vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen, alsook de factuurgegevens en alle omstandigheden en ogenblik van de vaststelling van de ingeroepen gebreken. Tevens dient de Koper bewijs over te maken dat de niet-conformiteit of het zichtbaar gebrek niet ontstaan is ten gevolge van het transport van de goederen.
Elke doorverkoop of gebruik van de goederen door de Koper ontneemt deze het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit / zichtbare gebreken van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van transport of onzorgvuldige stockage van de goederen door de Koper. De opmerkingen geformuleerd door de Koper laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen. De Koper heeft steeds een verplichting tot schadebeperking wanneer een klacht zich voordoet. De eventuele retour van goederen zal slechts geschieden mits de voorafgaande schriftelijke bevestiging van De Lille. Enkel goederen in goede staat kunnen teruggezonden worden. Deze toestemming kan geenszins worden beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid in hoofde van De Lille. De kosten en risico’s van/voor een retourzending vallen ten laste van de Koper.
Geen enkele vordering in rechte op basis van niet-conformiteit / zichtbare gebreken kan worden ingesteld door de Koper meer dan 14 dagen na de levering van de goederen en een vordering in rechte binnen deze vervaltermijn kan slechts voor zover de opmerkingen werden geformuleerd en overgemaakt samen met de foto’s ter bewijs binnen de drie werkdagen na levering van de goederen. Na het verloop van deze termijn kan de Koper geen enkele non-conformiteit of zichtbaar gebrek ten aanzien van de goederen meer inroepen, noch kan zij enige non-conformiteit of zichtbaar gebrek inroepen om zich te verdedigen ten aanzien van De Lille wanneer laatstgenoemde een vordering tot betaling van openstaande schulden instelt.

5. Verborgen gebreken
Onder verborgen gebrek wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de Koper alvorens ingebruikname (“Verborgen gebreken”). De Lille vrijwaart de Koper voor Verborgen gebreken conform de bepalingen onder artikel 6 “Garantie” en op voorwaarde dat het verborgen gebrek aan De Lille ter kennis wordt gebracht per aangetekende brief binnen de drie werkdagen na kennisname van het verborgen gebrek en in ieder geval binnen de door de fabrikant voorgeschreven garantietermijn en dit, ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven, alsook de factuurgegevens en alle omstandigheden en ogenblik van de vaststelling van de ingeroepen gebreken. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van De Lille te vervallen.

6. Garantie
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van De Lille mag geen enkele transformatie, herstelling of terugzending van deze goederen gebeuren, vooraleer De Lille de kans kreeg om de nodige vaststellingen te doen. Zoniet zal de garantie van De Lille vervallen. Reacties van De Lille op laattijdige klachten of zonder de vereiste voorafgaande vaststelling zijn steeds onder dit voorbehoud en impliceren nooit enige verzaking aan de artikelen 4, 5 en 6.
In geval een niet-conforme levering, een zichtbaar of verborgen gebrek tijdig werd gecommuniceerd door de Koper en effectief wordt vastgesteld door De Lille en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan, is de garantie van De Lille in elk geval beperkt tot de fabrieksgarantie die De Lille zelf krijgt van de fabrikant, waarvan de Koper erkent kennis te hebben.
Onderstaande voorwaarden en beperkingen zijn in elk geval van toepassing op de garantieplicht van De Lille:
-          De garantie geldt enkel op goederen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Koper;
-          De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door De Lille zijn verkocht;
-          De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;
-          De garantie dekt geen gebreken en ontvreemdingen ten gevolge van de stockage bij de Koper;
-          De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de gebruikshandleiding meegeleverd met de machine. Deze gebruikershandleiding dient dan ook ten allen tijde in de machine aanwezig te zijn.
-          De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;
-          De garantie dekt geen door de Koper gewenst prestatieniveau.
 
7. Prijs
De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Koper zoals voorzien onder artikel 2. De prijzen en tarieven worden uitsluitend door De Lille bepaald en kunnen door haar te allen tijde worden aangepast zij het zonder retroactieve werking en enkel voor de toekomst. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing van zodra ze worden gecommuniceerd aan de Koper. Geen enkel document voorgelegd door de Koper kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden weergegeven zonder taksen en leveringskosten. Ze worden netto en zonder korting weergegeven en zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald.
De Lille kan bij een offerte een korting toekennen gebaseerd op de totale bestelling. Als de Koper na het plaatsen van de bestelling beslist om een aantal goederen terug te trekken, dan behoudt De Lille zich het recht om de korting teniet te doen en de standaardprijs zonder korting alsnog aan te rekenen.
 
De Lille behoudt zicht het recht voor om de overeengekomen prijzen, zelfs na datum van de bestelling, te herzien. De Lille kan deze herziening doen, op basis van een stijging van de parameters die een reële kost in de prijs vertegenwoordigen (zoals maar niet beperkt tot, de prijs van de grondstoffen, energie, materialen, de loonkosten, edm.). Elke dergelijke prijsherziening kan maximaal 80 % van de totale prijs bedragen en dit voor de gedeeltes in de prijs die vertegenwoordigd worden door de verhoogde reële kosten.
 
8. Betaling
 De betaling van de goederen vindt plaats op de zetel van De Lille, zelfs indien er wissels getrokken worden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, moet de Koper elke factuur contant en zonder korting betalen. Enkel de effectieve inning van het volledig bedrag van de openstaande sommen zal gelden als volledige betaling. Om tegenstelbaar te zijn aan De Lille, dient elk protest van een factuur per aangetekende zending te worden verstuurd aan laatstgenoemde binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn.
 
De Koper zal nooit enige schuldvergelijking, wettelijke of andere, kunnen inroepen, om gelijk welke vervallen schuldvordering van De Lille op hem als gedoofd aan te zien. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 

9. Laattijdige betaling
Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Koper op vervaldag:
-          zal van rechtswege en onmiddellijk door de Koper de wettelijk toepasselijke interest vermeerderd met 2% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling.
-          is de Koper bij wanbetaling een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 125,00 EUR.
-          kan De Lille haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Koper.
-          vervalt het betalingsuitstel dat desgevallend voor andere leveringen werd toegestaan en worden alle overige facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.
De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen en zijn verschuldigd ongeacht het toekennen van eventuele respijttermijnen. De Lille behoudt zich het recht voor elke bestelling of de levering van de goederen op te schorten in geval verschuldigde bedragen op vervaldag niet werden betaald door de Koper.

10. Door de Koper te verstrekken waarborgen
Indien De Lille redelijke vermoedens heeft dat de Koper in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt, in het verleden reeds een of meerdere bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan De Lille, of bij elke andere situatie waaruit blijkt dat de Koper zijn verbintenis niet zal nakomen op het einde van de uitvoeringstermijn en ongeacht of de gevolgen van die niet-nakoming voldoende ernstig zijn voor De Lille, dan is De Lille gerechtigd de aanvaarding of uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur of tot de Koper een voldoende garantie biedt dat de toekomstige facturen zullen worden betaald (bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie). In geval van weigering van de Koper, dan is De Lille gerechtigd om de verderzetting van de geplaatste bestellingen of de levering daarvan te weigeren en de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie van de Koper.


11. Ontbinding van de overeenkomst
Indien de Koper één van zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals bijvoorbeeld de tijdige betaling van de facturen van De Lille of de niet-verstrekking van een gevraagde waarborg, heeft De Lille het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden. De ontbinding volgens dit beding treedt in werking na een schriftelijke kennisgeving (aangetekend of per e-mail) waarin de tekortkoming van de Koper worden opgenomen. De Lille heeft – indien zij de overeenkomst ontbindt – recht op een schadevergoeding ten belope van 15% van de prijs en dit onverminderd haar recht om een hogere schadevergoeding te claimen.
Geen van de partijen heeft het recht om de overeenkomst anticipatief te ontbinden conform artikel 5.90, tweede lid BW. Bovendien heeft de Koper geen recht om een vervanging of ontbinding op kennisgeving door te voeren bij een wanprestatie van De Lille. Indien de toepassingsvoorwaarden voor een ontbinding van de overeenkomst ten laste van De Lille of een vervanging van De Lille voorhanden zijn, dient dit steevast gerechtelijk te gebeuren.

12. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van De Lille tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur, eventuele interesten en kosten. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die De Lille heeft ten aanzien van de Koper en op alle goederen aangekocht bij De Lille in het bezit van de Koper.
De Koper kan goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald dus niet doorverkopen. Op geen enkel moment mag de Koper zekerheden vestigen op onbetaalde goederen aangekocht bij De Lille. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan De Lille.
De Koper verbindt zich ertoe de goederen te verzekeren tegen verlies ervan en verbindt zich ertoe De Lille op eerste verzoek inzage te bieden in de verzekeringspolis. Indien zou blijken dat de Koper geen dusdanige of geen voldoende verzekeringspolis heeft afgesloten, behoudt De Lille zich het recht voor een verzekeringspolis tegen verlies van de goederen af te sluiten, op kosten van de Koper.
In geval van wanbetaling is De Lille gerechtigd een inventaris op te vragen van alle door haar verkochte goederen aan de Koper die haar moet toelaten deze goederen terug te nemen. De Koper engageert zich hiervoor onmiddellijk het nodige te doen en kent De Lille het recht toe haar opslagruimten te betreden om de goederen terug te nemen.
Als de goederen zullen ondergebracht worden bij een derde (bijvoorbeeld de verhuurder van een onroerend goed gehuurd door de Koper), moet de Koper dit aan De Lille melden alvorens de goederen effectief onder te brengen bij de derde. De Koper zal de identiteit en het adres van deze persoon opgeven, opdat De Lille deze laatste op het eigendomsvoorbehoud kunnen wijzen.
Alle kosten gemaakt voor de opeisbaarheid van de goederen alsook de kosten voor het terughalen van de goederen, dienen door de Koper te worden betaald.

13. Aansprakelijkheid
Met uitzondering van de garantieplicht van De Lille zoals voorzien in artikel 4, 5 en 6, kan de aansprakelijkheid van De Lille enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog en opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van De Lille is beperkt tot de directe schade. De Lille is behoudens bij bedrog of opzettelijke fout nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. In geval de aansprakelijkheid van De Lille op enige wijze in het gedrang komt, kan De Lille hoe dan ook maximaal gehouden zijn tot het factuurbedrag van de goederen in kwestie indien dat laatste meer bedraagt dan het bedrag waarvoor De Lille verzekerd is en de aansprakelijkheid van De Lille het bedrag waarvoor De Lille verzekerd is overtreft.
In geval De Lille door derden wordt aangesproken wegens schade veroorzaakt door een fout in hoofde van de Koper met betrekking tot de aangekochte goederen, zal de Koper De Lille geheel vrijwaren.
De Koper erkent dat de beperking van aansprakelijkheid van De Lille ook geldt in geval van zware fout van De Lille.
De Koper erkent dat het herstel van eventuele schade veroorzaakt door een operationele fout door een hulppersoon van De Lille (met inbegrip van (de vaste vertegenwoordigers van) haar bestuurders) in de uitvoering van de contractuele verplichtingen van De Lille, enkel grond is voor een contractuele aansprakelijkheidsvordering tegen De Lille zelf en, binnen de wettelijke grenzen, geen grond is voor een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering tegen de hulppersonen van de Lille, zelfs niet wanneer de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van de schade een onrechtmatige daad vormt, tenzij er sprake is van bedrog, opzettelijke fout of een fout van de hulppersoon die leidt tot een aantasting van de fysieke of psychische integriteit.

14. Overmacht / Hardship
 In geval van overmacht/hardship is De Lille van rechtswege bevrijd en is zij niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Overmacht/hardship is elke (al dan niet voorzienbare) gebeurtenis, buiten de wil van De Lille, die een (tijdelijke) onmogelijkheid inhoudt om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (tijdig) uit te voeren binnen de grenzen van de economische rentabiliteit of die de uitvoering van de overeenkomst onredelijk bemoeilijkt en een klaarblijkelijk onevenwichtigheid in de contractuele relatie tussen De Lille en de Koper creëert, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, algemene mobilisatie, gedeeltelijke of algemene staking, bedrijfsongevallen, brand, klimatologische omstandigheden, machinebreuk, faillissement of in gebreke blijven van en leveringsvertraging door leveranciers en onderaannemers, beperking van de energievoorziening, tekort aan of stijging van de prijzen van noodzakelijke grondstoffen, epidemie (met inbegrip van regeringsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn), edm. In geval van overmacht/hardship komen de partijen overeen alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van die situatie te beperken. Ingeval die situatie langer dan drie (3) maanden zou duren, kunnen beide partijen het contract met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Overmacht voor de Koper is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
De toepassing van artikel 5.74 BW wordt voor beide partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Ondeelbaarheid
 Indien één of meerdere van de clausules uit deze AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de AV, noch de overeenkomst in haar geheel aan. In dat geval wordt de nietige clausule vervangen door een clausule die rechtsgeldig is en die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke (nietige) bepaling.
 
16. Intellectuele eigendom
 Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van De Lille rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Lille worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd.
 
17. Abonnement
 Indien een goed wordt geleverd met bijhorende “tracking software”, is de Koper ertoe gehouden een abonnement af te sluiten voor een minimale termijn van 12 maanden teneinde een niet-exclusieve en niet-permanente softwaresublicentie te verwerven in de vorm van een recht om de software te gebruiken voor het doel dat duidelijk is gesteld in de bijhorende productspecificaties. De Koper verwerft geen rechten in de vorm van patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele rechten die verband houden met het goed. De Koper verwerft geen rechten op de broncode van de bijhorende software.
 
Bij het afsluiten van het abonnement, dient de Koper een vooruitbetaling te verrichten voor de duurtijd van het abonnement van 12 maanden. Na het verstrijken van elke termijn van 12 maanden en telkenmale beide partijen het abonnement wensen te verlengen voor een nieuwe termijn van 12 maanden, is de Koper gehouden de nieuwe termijn van 12 maanden vooraf te betalen. Na de eerste termijn van 12 maanden, kan het abonnement door beide partijen worden beëindigd, mits inachtname van een opzegtermijn van de lopende maand te vermeerderen met drie maanden. De beëindiging van het abonnement heeft geen invloed op de vergoeding voor de resterende termijn van het abonnement, welke reeds vooruitbetaald is door de Koper en in elk geval door De Lille behouden blijft, zelfs indien het abonnement wordt beëindigd voor het einde van de vooruitbetaalde periode.

18. Geschillen
 De contractuele relatie tussen De Lille en de Koper wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag en het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken worden expliciet uitgesloten.
 
Elk geschil tussen De Lille en de Koper zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk.
 
19. Aanvaarding door de Koper:
De Koper bevestigt kennis te hebben genomen van huidige AV en verklaart hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. De Koper doet afstand van elk beroep op enig met deze AV tegenstrijdig document waaronder zijn eigen algemene voorwaarden.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
 
De Huurder verbindt zich er uitdrukkelijk toe om alle instructies van de constructeur van de ter beschikking gestelde Machine op te volgen. De Huurder erkent ook hierbij de handleiding / het instructieboekje van de ter beschikking gestelde Machine ontvangen te hebben. Er kan geen waarborg verleend worden voor glasbreuk, schade aan de banden en de schade naar aanleiding van het gebruik van de Machine die afwijkt van elk normaal gebruik, zoals het gebruik op hellende vlakken en in het water. De eventuele schade aan de Machine wordt integraal gedragen door de Huurder. Schade aan onderdelen van de Machine die aan slijtage onderhevig zijn en die niet terug betaalbaar zijn door de verzekering zal gedragen worden door de Huurder. De Huurder verbindt zich ertoe de Machine te gebruiken zoals een normaal zorgvuldige en voorzichtige huurder en op zijn kosten strikt te onderhouden zoals voorgeschreven in het onderhoudsschema opgenomen in de handleiding / het instructieboekje van de Machine. Onderhoud, anders dan het dagelijks voorgeschreven onderhoud, en reparaties van eventueel veroorzaakte schade dienen uitsluitend uitgevoerd te worden door de Verhuurder te Lendelede, officieel invoerder voor Merlo in de Benelux. De kosten van onderhoud en eventuele reparaties zijn ten laste van de Huurder. Alle eventuele belastingen, heffingen en/of boetes geregistreerd op de Machine gedurende de periode van de verhuur zijn integraal ten laste van de Huurder.
 
In de huurprijs zijn inbegrepen: ofwel (i) een gebruik gedurende 5 uren per dag gerekend over 5 werkdagen per week, ofwel (ii) 100 km/dag over 5 werkdagen per week (schrappen wat niet van toepassing is). Elk bijkomend gepresteerd uur wordt aangerekend aan 12,00 EUR/uur. Elke bijkomende gepresteerde km wordt aangerekend aan 0,25 EUR/km.

De verhuur van de Machine door de Verhuurder aan de Huurder wordt uitsluitend beheerst door het tussen partijen afgesloten huurcontract, bestaande uit de bijzondere huurvoorwaarden en de onderhavige algemene huurvoorwaarden (hierna gezamenlijk de “Huurovereenkomst”), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Huurder, tenzij de Huurder en Verhuurder dit schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij enige tegenstrijdigheid tussen de algemene huurvoorwaarden en de bijzondere huurvoorwaarden, zullen de bijzondere huurvoorwaarden prevaleren. De Verhuurder stelt de Machine, zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden, ter beschikking aan de Huurder. De ondertekenaar van de Huurovereenkomst verbindt zich hoofdelijk met zijn eventuele lastgever. Elke betekening kan rechtsgeldig gebeuren op het adres dat door de ondertekenaar van de Huurovereenkomst is opgegeven, dat van de woonplaats, de zetel of het hoofdkantoor van de Huurder.

1. Algemeen 
De Huurder verklaart kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met, de onderhavige algemene huurvoorwaarden en de specificaties vervat in bijzondere huurvoorwaarden.
De Verhuurder behoudt zich het recht voor om, voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de Machine, aan de Huurder een identiteitsbewijs, een uittreksel uit een ondernemings- of handelsregister en diens laatste jaarrekening op te vragen en om, op basis daarvan, aan de Huurder, in aanvulling op hetgeen bepaald wordt in artikel 5.2, een (bijkomend) voorschot of een (bijkomende) waarborgsom op te vragen teneinde de betaling van de huurprijs te garanderen. De Verhuurder behoudt zich evenzeer het recht voor om, in samenspraak met haar kredietverzekeraar, de solvabiliteit van de Huurder te allen tijde te evalueren. Indien hieruit zou blijken dat de Huurder niet solvabel is (hetgeen onder meer het geval is indien de kredietverzekeraar van de Verhuurder meent dat dit het geval is), zal de Verhuurder het recht hebben om niet over te gaan tot verhuur van de Machine en/of de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige opzeggingstermijn vereist is of enige vergoeding verschuldigd is aan de Huurder.

2. Terbeschikkingstelling van de machine
2.1. De Huurder erkent dat hij ertoe gehouden is de Machine te inspecteren, het rijgedrag en/of de werking van de Machine gedurende een korte tijd te testen op de parking van de Verhuurder en elk eventueel probleem of niet-conformiteit aan de Verhuurder mee te delen op de wijze zoals hierna beschreven.
Zonder afbreuk te doen aan wat hierna volgt, erkent de Huurder dat hij een Machine ontvangen heeft die werd schoongemaakt, waarvan de carrosserie en de mechanica in goede staat verkeren en die voorzien is van (i) de volledige uitrusting, (ii) een volle brandstoftank, (iii) volle olie- en andere vloeistofreservoirs, (iv) in voorkomend geval, een reservewiel, (v) accessoires en (vi) de (boord)documenten die vereist zijn door de reglementering. De Huurder draagt de verantwoordelijkheid voor het bewaren van die accessoires en documenten. Alle eventuele schade aan, alsook alle mechanische problemen van de Machine, die aangetoond kunnen worden als gevolg van de hierboven vermelde test, moeten verplicht vermeld worden op de bon ter aflevering van de Verhuurder (zie artikel 2.4.). Indien de Huurder geen schriftelijke bemerkingen overmaakt op de afleveringsbon aan de Verhuurder, erkent de Huurder de Machine ontvangen te hebben in perfecte staat. Het gebrek aan antwoord op de schriftelijke bemerkingen van de Huurder houdt geenszins de aanvaarding hiervan door de Verhuurder in.
Indien de Huurder tijdens de huur een mechanisch probleem zou vaststellen dat niet ontdekt was op het ogenblik van de test, zoals hierboven vermeld, dan verbindt de Huurder zich ertoe onmiddellijk op te houden de Machine te gebruiken en onmiddellijk contact op te nemen met de Verhuurder teneinde overeen te komen welke maatregelen getroffen moeten worden (waaronder, doch zonder beperkt te zijn tot, het terugbrengen van de Machine naar de Verhuurder en het immobiliseren van de Machine in afwachting van de komst van een mecanicien). Indien de Huurder deze maatregelen niet treft, is de Huurder gehouden alle schade te vergoeden die voortvloeit uit het verdere gebruik van de Machine in deze staat.
2.2 De Huurder ontslaat de Verhuurder van elke vrijwaring voor verborgen en aan de Verhuurder onbekende gebreken en voor rechtsstoornissen van derden.
2.3. De Machine wordt ter beschikking gesteld in haar basisuitvoering. De Huurder is exclusief en volledig aansprakelijk voor de keuze van het verhuurde materiaal. Het verhuurde materiaal is standaardmateriaal dat niet specifiek voor de behoeften van de Huurder is ontworpen, noch door de Verhuurder op vraag van de Huurder aan de door de Huurder omschreven noden aangepast. De Verhuurder kan niet worden aansprakelijk gesteld indien het verhuurde materiaal niet aan de specifieke behoeften van de Huurder beantwoordt. De aangestelde, die namens de Huurder de Machine in ontvangst neemt, dient bewijs te leveren dat hij gemachtigd is te handelen in naam van de Huurder.
2.4. Ten bewijze van de levering van de Machine aan de Huurder door de Verhuurder, ondertekent de Huurder of de door deze laatste aangewezen persoon, hetzij bij de Verhuurder een afleveringsbon.
Indien de Verhuurder levert bij de Huurder op de huurlocatie en er is niemand aanwezig, dan laat de Verhuurder de leveringsbon achter bij de machine. Indien er geen schriftelijke bemerkingen worden doorgegeven binnen de 2 uur na levering, wordt verondersteld dat het materiaal in perfecte staat werd ontvangen.
2.5. Het niet-afhalen van de Machine door de Huurder op de aanvangsdatum maakt een inbreuk uit op de Huurovereenkomst. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij anderszins schriftelijk werd overeengekomen door partijen.
2.6. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering. Is de Verhuurder niet in staat een door de Huurder aangevraagde Machine te leveren, dan is de Verhuurder gerechtigd de aanvraag tot huur van de Machine kosteloos te annuleren.

3. Huurder
3.1. De Huurder verklaart uitdrukkelijk te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de gehuurde Machine die in de Huurovereenkomst wordt vermeld te mogen besturen en, indien een aangestelde de Machine dient te besturen, verbindt de Huurder zich ertoe na te gaan of de aangestelde aan alle dergelijke vereisten voldoet, waarvoor de Huurder zich sterk maakt.
3.2. De verhuurde Machine mag alleen door de Huurder of zijn aangestelden, waarvoor hij burgerlijk aansprakelijk is, gebruikt worden. Het gebruik door andere personen is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. De Huurder mag de Machine niet verpanden of anders bezwaren, noch verhuren of op een of andere wijze aan derden in gebruik geven. De Huurder mag de Machine niet onderverhuren of de Huurovereenkomst overdragen.

4. Huurperiode
4.1. De Machine wordt gedurende een periode van minimaal 1 dag tot maximaal 60 maanden verhuurd. De periode wordt vastgesteld in de Huurovereenkomst aan de hand van daarin vermelde aanvangs- en einddatum. De huurtermijn begint te lopen op de aanvangsdatum: de Machine staat dan ter beschikking van de Huurder bij de Verhuurder (zoals vastgesteld in de Huurovereenkomst). De huurperiode is dus inclusief de dagen waarop de gehuurde Machine wordt afgeleverd bij de Huurder en wordt geretourneerd aan de Verhuurder.
4.2. Op de einddatum en zonder dat een voorafgaande verwittiging nodig is, brengt de Huurder op zijn kosten tijdens de openingsuren de Machine bij de Verhuurder. De Machine moet in een perfecte staat zijn, afgezien van de normale slijtage die voortvloeit uit een geoorloofd gebruik van de Machine gedurende de huurperiode. Indien dit niet het geval is, betaalt de Huurder de kosten voor de schoonmaak of reparaties nodig om de Machine in een normale staat voor de ouderdom, het aantal gepresteerde werkuren en afgelegde kilometers van de Machine te brengen.
4.3. Indien het aantal afgelegde kilometers of gepresteerde werkuren van de Machine per jaar het maximale jaarlijkse aantal kilometers/werkuren als vastgesteld in de Huurovereenkomst overschrijdt, heeft de Verhuurder het recht de Huurovereenkomst op een vroeger tijdstip te beëindigen. In dit geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
4.4. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor door de Huurder in de Machine achtergelaten goederen na het terugbrengen van de Machine naar de Verhuurder.
4.5. Iedere overschrijding van de oorspronkelijk voorziene huurperiode zal extra gefactureerd worden conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden. De Huurder heeft het recht om schriftelijk een verlenging van de huurperiode aan te vragen bij de Verhuurder en dit uiterlijk 24 uur voor het einde van de huurperiode.

5. Huurprijs - betaling
5.1. De huurprijs is deze in de Huurovereenkomst vermeld. Alle in de Huurovereenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
5.2. Uiterlijk op de aanvangsdatum betaalt de Huurder een waarborgsom, gelijk aan drie maal de in de Huurovereenkomst bepaalde maandelijkse huurprijs, waarover de Verhuurder vrij mag beschikken. De waarborgsom wordt na de einddatum van de Huurovereenkomst zonder interesten terugbetaald indien de Machine in een perfecte staat werd teruggebracht en indien de bepalingen van de Huurovereenkomst correct werden nageleefd. De waarborgsom blijft, in ieder geval, verworven voor de Verhuurder ingeval van samenloop met andere schuldeisers van de Huurder
5.3. Bij de aanvang en bij het einde van de huur kan een pro rata huurprijs bepaald worden indien de aanvang van de huur niet samenvalt met de eerste dag van een kalendermaand en een minimum maandelijkse huur overeengekomen werd. Voor kortere periodes is een dag-, week-, tweewekelijks– of maandtarief van toepassing.
5.4. De betaling van de huurprijs geschiedt, indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, (telkens) vooraf, door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld in de Huurovereenkomst, met vermelding van het factuurnummer en de periode waarop de betaling betrekking heeft. Vanaf een huurperiode gelijk aan of langer dan één maand dient de maandelijkse overschrijving uiterlijk de eerste werkdag van elke kalendermaand te geschieden voorafgaand aan elke begonnen periode van één maand. Deze dient te gebeuren door middel van een onherroepelijke bestendige opdracht bij een erkende bank- of kredietinstelling. Bij inbreuk op dit artikel heeft de Verhuurder het recht de Machine terug te halen en de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige opzeggingstermijn vereist is of enige vergoeding verschuldigd is aan de Huurder.
5.5. Elke betaling door de Huurder aan de Verhuurder zal, niettegenstaande een andere omschrijving van de betaling door de Huurder en behoudens andersluidend akkoord van de Verhuurder, in de eerste plaats worden toegerekend aan enige nalatigheidsinteresten die de Huurder aan de Verhuurder verschuldigd zou zijn en vervolgens aan de betaling van de huurprijs. In dat laatste geval zal de betaling van de Huurder steeds eerst de oudste openstaande vorderingen van de Verhuurder voldoen.
5.6. Indien tijdens de duur van deze Huurovereenkomst, enige bevoegde overheid enige van de belastingen die van toepassing zijn op de Machine of de verhuur verhoogt, dan heeft de Verhuurder het recht de huurprijs eenzijdig op evenredige wijze aan te passen.
5.7. Indien tijdens de duur van deze Huurovereenkomst, de (wettelijke) premie voor de verzekering van de Machine wordt verhoogd, dan heeft de Verhuurder het recht de huurprijs eenzijdig op evenredige wijze aan te passen.
5.8. Ingeval de Huurder een derde persoon voor de betaling van het huurbedrag opgegeven heeft en indien de Verhuurder zich akkoord verklaard heeft met de betaling van de huurprijs door een derde, dan blijft de Huurder evenwel zelf gehouden het huurbedrag te betalen indien deze derde persoon nalaat het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn te betalen. In dergelijk geval zijn de Huurder en voormelde derde persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen voortvloeiend uit de Huurovereenkomst.
5.9. De Verhuurder mag de Huurovereenkomst en elke schuldvordering die de Verhuurder krachtens deze Huurovereenkomst heeft op de Huurder, overdragen en in pand geven, met inbegrip van het recht tot beëindiging van de Huurovereenkomst. Bij kennisgeving van een dergelijke overeenkomst tot overdracht van de Huurovereenkomst of van schuldvordering dient de Huurder de verschuldigde bedragen te betalen aan degene aan wie de Huurovereenkomst of de schuldvordering werd overgedragen..
5.10. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, is een vergoeding verschuldigd door de Huurder, die forfaitair wordt bepaald op 12% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 125 EUR. Het niet-betaalde bedrag wordt bovendien vanaf de vervaldag vermeerderd met een interest gelijk aan de wettelijke interestvoet die van toepassing is op handelstransacties die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd is, en met de kosten van invordering en de gerechtskosten.

6. Gebruik
6.1. De Huurder bevestigt dat hij en zijn aangestelden (personeel of onderaannemers) in staat zijn de gehuurde Machine op correcte en veilige wijze te gebruiken en dit omdat zij allen de nodige opleidingen gevolgd en daaropvolgende certificaten behaald hebben. Het gebruik van de Machine vereist een voorafgaande opleiding.
De Huurder vergewist er zich ook van dat hij en zijn aangestelden kunnen beschikken over de gebruikershandleiding van de machine die te allen tijde bij de Machine aanwezig moet zijn.
Enkel de Huurder is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen aan zijn aangestelden en de naleving door zijn aangestelden van de veiligheidsmaatregelen.
Het is de Huurder ten strengste verboden om de veiligheidsfuncties van de machine uit te schakelen of te omzeilen.
De Huurder verbindt zich er toe de Machine als een normaal zorgvuldig en voorzichtig huurder te gebruiken en in optimale staat van onderhoud te bewaren.
De Huurder beschermt de Machine dan ook ten allen tijde tegen diefstal of vandalisme.
6.2. De Huurder mag noch het uitzicht, noch het normale gebruik van de Machine wijzigen. Reclamebelettering en trekhaken mogen alleen worden aangebracht aan de gehuurde Machine na voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van de Verhuurder. De aan de verwijdering verbonden kosten aan het einde van de Huurovereenkomst zullen ten laste van de Huurder vallen. De Huurder zal in geen geval verwijzingen naar het eigendomsrecht van de Verhuurder of gegevens ter identificatie van de Verhuurder zoals aangebracht op de Machine verwijderen, onleesbaar maken of op enig wijze verstoren.
6.3. De Machine mag in geen geval gebruikt of bestuurd worden:
a. op een wijze die strijdig is met de wet, enig overheidsvoorschrift, de handleiding of het instructieboekje; b. voor betaald personen- of goederenvervoer; c. voor het aandrijven of slepen van bijvoorbeeld een voertuig, machine of aanhangwagen; d. voor sportwedstrijden, rally's, betrouwbaarheids- of snelheidstesten, rijlessen, opleidingen en/of vergelijkende test(s); e. door gelijk welke andere persoon dan de Huurder (of de bevoegde bestuurder met rijbewijs die in de Huurovereenkomst vermeld is en die vooraf de toestemming van de Verhuurder verkregen heeft, of een automecanicien in geval van ongeval of motorpech); f. op een wijze waardoor de Machine aan een bovennormale waardevermindering wordt blootgesteld; g. door personen die geen 23 jaar oud zijn; h. voor een gebruik in het water, daarin begrepen het transport van de Machine op het water.
6.4. Alle schade en kosten die met het normale gebruik gepaard gaan, worden door de Huurder gedragen.
6.5. De Huurder mag de Machine niet vervoeren noch gebruiken buiten de Benelux landen, Frankrijk en Duitsland zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
6.6. De Huurder neemt alle nodige stappen bij de bevoegde autoriteiten om de goedkeuring te verkrijgen om het gehuurde materiaal te transporteren en/of te parkeren op de openbare weg. Hij verbindt er zich toe om de Machine te gebruiken volgens de bestaande reglementering, rekening houdend met onder meer de aard van de grond en ondergrond, de regels van het publieke domein en de omgeving.
6.7. De Machine mag niet gebruikt worden in agressieve of corrosieve omstandigheden (vb. kippenmest, zout of zuur) of in de omgeving van gevaarlijke stoffen (bv. asbest) zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden gekoppeld worden (zoals bv. bewijs van afdoende opleidingen of certificaten of de reiniging van de Machine). Het staat de Verhuurder evenwel te allen tijde te weigeren om deze toestemming te geven.
Bij gebreke aan het bekomen van toestemming door de Verhuurder of het niet respecteren van de opgelegde voorwaarden of terzake geldende wettelijke bepalingen komt de aansprakelijkheid van de Huurder in het gedrang.
6.8. De Huurder is ertoe verplicht de Machine te beschermen tegen overbelasting en beschadiging.
6.9. De Huurder mag het in de Huurovereenkomst vermeld gemiddeld aantal kilometers/uren per dag niet overschrijden. Indien de kilometerteller/urenteller gedurende de huurperiode wegens technisch defect niet meer functioneert, stelt de Huurder de Verhuurder onmiddellijk op de hoogte en wordt de teller zo snel mogelijk hersteld. Ingeval de kilometerteller niet of verkeerd functioneert door andere oorzaken dan een onvrijwillig technisch defect, dan kan de Verhuurder de Huurovereenkomst onmiddellijk verbreken en is de Huurder gehouden een schadevergoeding van tweemaal de maandelijkse huurprijs te betalen. Voor de berekening van deze schadevergoeding wordt de stand op de teller verhoogd met het gemiddelde van de vorige periodes, tenzij er goede redenen zijn om een hogere stand aan te nemen.
6.10. De Huurder dient gepaste brandstof en additieven van goede kwaliteit te gebruiken.

7. Controle, Inspectie en Keuring
7.1. De controle moet door de Huurder worden uitgevoerd direct voor elk gebruik en verder zo vaak als nodig om te voorkomen dat tijdens het gebruik gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De Huurder dient steeds te controleren of het beoogde gebruik in overeenstemming is met de handleiding horende bij de Machine.
7.2. In het geval de huurperiode één maand overschrijdt, verbindt de Huurder er zich toe de Machine aan te bieden voor inspectie of keuring, telkens daartoe de verplichting bestaat of de Verhuurder hierom schriftelijk verzoekt. Na elke aanbieding van de Machine bij keuring, zal de Huurder schriftelijk de Verhuurder berichten over deze aanbieding. Eventuele opmerkingen die de keurmeesters zouden formuleren, zullen aan de Verhuurder medegedeeld worden.
7.3. Het resultaat van de bevindingen van deze inspectie wordt vastgelegd in een digitaal rapport. Deze inspectie dient minstens jaarlijks plaats te vinden. De kosten van deze inspectie worden door de Huurder gedragen.
7.4. De keuring moet uitgevoerd worden door een deskundig keurmeester van een geaccrediteerde keuringsinstantie. Onder keuring wordt verstaan het periodiek onderzoeken van machines en dit volgens de wettelijke voorschriften.  
7.5. In het geval dat de Huurder nalaat de Machine op de vastgestelde dag en uur aan te bieden voor de veiligheidsinspectie of een afspraak te maken en deze na te leven voor een periodieke keuring, heeft de Verhuurder het recht zonder tussenkomst van de Huurder om de machine zelf te inspecteren of indien nodig, te laten keuren. De Huurder heeft geen recht zich te verzetten tegen deze tijdelijke buitenbezitstelling van de Machine. De kosten voor de inspectie of de keuring zullen dan alsnog doorberekend worden aan de Huurder.
7.6. De Huurder zal alle nadelige gevolgen dragen die zouden kunnen voortvloeien voor de Verhuurder uit het niet-uitvoeren van enige reparaties of andere aanpassingen aan het gehuurde materieel die door de inspecteur of keurmeester geëist zouden worden.
7.7 Indien de Huurder in enigerlei mate aan deze verplichting te kort komt, heeft de Verhuurder het recht alle met de Huurder gesloten overeenkomsten door middel van een schrijven onmiddellijk te beëindigen, onverminderd haar recht op schadeloosstelling zoals wordt voorzien in artikel 11. Het is de Huurder in elk geval uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van een Machine die niet in het bezit is van een geldig keuringsbewijs of geen veiligheidsinspectie doorstaan heeft.
7.8. Wanneer schade, een ernstig technisch defect of een inbreuk op de Huurovereenkomst wordt vastgesteld tijdens een inspectie, heeft de Verhuurder het recht de Machine in bezit te nemen tot deze hersteld is, zonder vergoeding voor de Huurder en onder de voorwaarden in artikel 8 vermeld.

8. Onderhoud
8.1. De Huurder moet de Machine in een perfecte staat onderhouden. De Huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks nazicht en onderhoud. Dit omvat onder andere de controle van de remmen, van alle vloeistofpeilen en de bandenspanning. Hierbij volgt de Huurder de instructies van de fabrikant.
8.2. Iedere 250 uur dient de machine onderhouden te worden door de Verhuurder. Hiertoe zal de Verhuurder de Huurder contacteren. Deze onderhoudsbeurten zijn op kosten van de Huurder en zijn noodzakelijk om de perfecte staat van de machine te vrijwaren.
8.3. Elk technisch defect of beschadiging moet de Huurder binnen een redelijke termijn laten herstellen.
De Huurder is verplicht hiervoor beroep te doen op de Verhuurder. Het is absoluut verboden enige reparatie of andere technische ingreep te laten verrichten door andere personen dan de Verhuurder.
8.4. De Huurder mag, zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder, zelfs bij defect of ongeval, de Machine niet achterlaten. De verhuring blijft in elk geval minstens lopen tot het terugbrengen en de reparatie van de Machine.
8.5. De Huurder verbindt zich ertoe om het materiaal te immobiliseren en buiten gebruik te stellen in geval van een panne of een afwijking in de werking van de machine.

9. Teruggave van de machine
9.1. De Machine moet worden teruggebracht naar de plaats aangegeven door de Verhuurder, op kosten van de Huurder. De Huurder blijft gebonden aan de verplichtingen uit de Huurovereenkomst tot op het moment van de effectieve teruggave aan de Verhuurder. Hij blijft aldus bewaarnemer en verbindt zich tot onder andere de verdere bewaking van het verhuurde materiaal en blijft het risico daarvoor dragen tot aan de ondertekening van een teruggave bon door de Verhuurder. De teruggave van de Machine, gereinigd en – afgezien van de normale slijtage van de machine- in oorspronkelijke staat, met volle tank en reservoirs, alsook van de sleutels, banden, documenten, werktuigen, en alle overige accessoires moet plaatsvinden bij een bevoegd personeelslid van de Verhuurder gedurende de openingsuren van de kantoren op de plaats en de datum zoals aangeven door de Verhuurder. Indien dit niet het geval is, zal de Huurder de Verhuurder vergoeden voor alle schade en/of diefstallen die door de Verhuurder worden vastgesteld.
9.2. De Verhuurder behoudt zich het recht voor na ontvangst, binnen de 7 werkdagen de zichtbare en niet-zichtbare schade in meerdering te brengen. Deze melding gebeurt aan de Huurder aan de hand van een e-mail met bijhorende foto’s. De Huurder heeft 7 werkdagen de tijd om hierop te antwoorden of het materiaal te komen inspecteren. Na deze periode wordt de Huurder geacht zonder enig voorbehoud en integraal akkoord te gaan met aan hem ten laste gelegde schade en kunnen de daaruit voortvloeiende kosten onverminderd door de Verhuurder op de Huurder worden verhaald.
9.3. Rekening houdend met de verplichtingen tot teruggave opgelegd aan de Verhuurder door zijn leveranciers, verbindt de Huurder zich ertoe op schriftelijk verzoek van de Verhuurder de Machine om te ruilen voor een Machine van dezelfde categorie op de datum vastgesteld door de Verhuurder. Indien er geen dergelijke omruiling plaatsvindt op de voorziene datum, behoudt de Verhuurder zich het recht voor de financiële schade die het gevolg is van de weigering tot omruiling of van de laattijdige omruiling terug te vorderen van de Huurder.
9.4. De Huurder doet uitdrukkelijk afstand van enig retentierecht op de Machine.

10. Schade of verlies
10.1. Alle schade, met uitzondering van de normale slijtage, die aan de Machine bij teruggave zal worden vastgesteld, zal geacht worden te zijn veroorzaakt door de Huurder en zal door laatstgenoemde worden gedragen. Het risico aangaande het gebruik van de Machine is voor rekening van de Huurder gedurende de gehele looptijd van de Huurovereenkomst. Het risico voor schade aan de Machine gaat over van de Verhuurder op de Huurder op het moment van levering zoals bepaald in artikel 2. Het risico gaat terug over van de Huurder op de Verhuurder op het moment van teruggave zoals bepaald in artikel 9.
De Verhuurder opteert er in principe voor in de Huurovereenkomst te voorzien dat hij dit risico zal dekken ten voordele en op kosten van de Huurder middels het afsluiten van een verzekering (het eigen risico voorzien in enige verzekeringspolis is steeds ten laste van de Huurder, en zal ook voornamelijk de kosten voor sleep, repatriëring- en depannagekosten dekken). Deze optie wordt steeds uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden.
10.2. De Huurder is verplicht alle voorwaarden van deze eventuele verzekeringspolis in acht te nemen. In verzekeringsovereenkomsten afgesloten door de Huurder dient de Verhuurder opgenomen te worden als begunstigde van de uitkering ingeval van een tussenkomst van de verzekeraar.
10.3. De Verhuurder heeft het recht de Huurovereenkomst te verbreken (zonder een vergoeding of opzeggingstermijn verschuldigd te zijn) als de Huurder of haar aangewezen bestuurder door de verzekeraar wordt geweigerd of als de verzekeraar de verzekeringspolis opzegt of een extra premie in rekening brengt.
10.4. De Huurder zal de richtlijnen betreffende reparaties die door de Verhuurder worden verstrekt in acht nemen.
10.5. Indien een ongeval niet onmiddellijk telefonisch (of via fax of e-mail) gemeld wordt, vervolgens binnen 48 uur na het ongeval schriftelijk bevestigd wordt door middel van het daarvoor bestemde formulier van ongevalsaangifte of indien de aanwijzingen van de Verhuurder voor de reparaties niet worden opgevolgd, zal de Verhuurder (in voorkomend geval) niet gehouden zijn de reparatiekosten te betalen. Verder zal de Verhuurder in dat geval evenmin een Machine ter vervanging ter beschikking moeten stellen (in zoverre een dergelijke vervanging overeengekomen zou zijn in de Huurovereenkomst).
10.6. Indien bij een ongeval derden betrokken zijn, zal de Huurder alle nodige gegevens verstrekken teneinde de verzekeraar in staat te stellen het schadegeval te kunnen onderzoeken en in voorkomend geval enige schade te vergoeden. In geval van weigering vanwege de verzekeraar enige schade te vergoeden ten gevolge van een nalatigheid van de Huurder, valt deze schade, inclusief de reparatiekosten, ten laste van de Huurder.
10.7. In zoverre dit nodig zou blijken, machtigt de Huurder de Verhuurder om enige gebeurlijke schade die betrekking heeft op de Machine, rechtstreeks bij de aansprakelijk derde of enige verzekeraar in haar eigen voordeel te innen.
10.8. De schade door brand aan de Machine (te wijten aan een externe oorzaak) is enkel maar verzekerd voor zover er geen enkele tussenkomst is van enige andere polis. Eventuele schade door brand aan het gebouw dient te worden gedekt door de brandverzekering van de Huurder.
10.9. De kost bij verlies of vernietiging van of andere schade aan de Machine die enig door de verzekeraar vrijgesteld bedrag niet overtreft, is volledig ten laste van de Huurder. De Huurder kan de Verhuurder onder geen beding aanspreken voor een vergoeding voor de schade die dit vrijgestelde bedrag niet overschrijdt.
10.10. Verlies van, vernietiging van of schade aan de Machine die enig door de verzekeraar vrijgesteld bedrag overtreft, is ten laste van de Huurder voor zover deze niet door de omniumverzekering gedekt is. Behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen, dient de Huurder de volledige schade, die de Machine tijdens de huurperiode heeft opgelopen, te vergoeden. Elke kost, die de vermelde vrijstelling overschrijdt doch niet of slechts gedeeltelijk door de omniumverzekering aan de Verhuurder wordt terug betaald, is ten laste van de Huurder. Zo zal elke reparatie van schade verplicht moeten worden hersteld door de Verhuurder op kosten van de Huurder indien de reparatiekosten de vrijstellingsgrens overschrijden.
10.11. De Huurder zal er te allen tijde over waken dat het eigendomsrecht van de Verhuurder op de Machine voldoende blijkt en gevrijwaard wordt ten aanzien van derden.
10.12. De Verhuurder behoudt zich verder het recht voor te allen tijde de locatie van de Machine te volgen en bij te houden (via track & trace), teneinde enige mogelijke diefstal of verduistering snel op te kunnen sporen.
10.13 Indien de Huurovereenkomst niet uitdrukkelijk voorziet dat de Verhuurder een verzekering zal afsluiten, is de Huurder echter verplicht de Machine zelf afdoende te verzekeren, voor:
B.A. of Burgerlijke Aansprakelijkheid;
Diefstal, verduistering of vandalisme, en dit ten belope van de totale waarde van de Machine (incl. uitrusting) en/of van de kosten die gepaard gaan met de recuperatie van de niet terugbezorgde Machine. In geval van diefstal, verduistering en/of vandalisme, moet de Huurder onmiddellijk aangifte doen en, in voorkomend geval, klacht neerleggen bij de plaatselijke politie en moet hij de Verhuurder een kopie van het proces-verbaal overmaken. Bovendien moet de Huurder, in geval van diefstal, onmiddellijk de sleutels en de documenten van de Machine aan de Verhuurder overmaken;
Aan de Huurder wordt verder aangeraden zich door middel van een omniumverzekering te verzekeren voor alle beschadigingen aan het gehuurde materiaal, tot en met eventueel totaal verlies, ten gevolge van een ongeval. Deze schade valt namelijk volledig ten laste van de Huurder, inclusief de daaruit volgende kosten of compensatie (i.e. kostprijs van een nieuw gelijkaardige Machine bij totaal verlies).
In dit geval dient de Huurder ook een kopie van het contract en een certificaat aan de Verhuurder te bezorgen en deze moeten door Verhuurder worden goedgekeurd.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Enige (strafrechtelijke) aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de Machine is ten laste van de Huurder. Schade en boetes waarvoor de Verhuurder zou worden aangesproken, moeten op het eerste verzoek door de Huurder worden betaald. Daarenboven zal een administratiekost van 10 EUR aangerekend worden aan de Huurder voor elke overtreding door de Huurder of haar aangestelde waarvoor de Verhuurder zou worden aangesproken.
11.2. De Huurder en de bestuurders (waarvoor de Huurder zich sterk maakt) verbinden er zich toe, aan de bevoegde overheid te verklaren dat zij de Machine niet gebruiken voor rekening van de Verhuurder, en dat zij alle verantwoordelijkheid op zich nemen voor de staat van de Machine, zijn uitrusting, toebehoren en documenten, en voor de begane strafrechtelijke of burgerrechtelijke fouten.
11.3. De Huurder vrijwaart de Verhuurder voor enige aansprakelijkheid. De Verhuurder kan behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade. Enige aansprakelijkheid van de Verhuurder is bovendien (behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout) in ieder geval beperkt tot de ontvangen huurprijs, exclusief BTW en kosten. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van Huurder jegens Verhuurder vervallen in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. De Huurder erkent dat de aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn opgenomen in dit artikel ook gelden in geval van zware fout van de Verhuurder.
11.4. De Huurder is verantwoordelijk voor elk gebruik strijdig met de vigerende wettelijke bepalingen of strijdig met de bepalingen van deze Huurovereenkomst.
11.5. Indien de Huurder tijdens het gebruik van de Machine stoffelijke schade of een lichamelijk letsel oploopt, kan hij, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van de Verhuurder, in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding vanwege de Verhuurder.
11.6 De Huurder is aansprakelijk voor de werken die hij desgevallend uitvoert met de Machine en hij dient zich daartoe afdoend te verzekeren.
11.7 Indien Huurder en/of haar rechtsopvolger, uit meer dan één (rechts)personen bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen jegens Verhuurder hoofdelijk verbonden voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
11.8 De Huurder erkent dat het herstel van eventuele schade veroorzaakt door een operationele fout door een hulppersoon van de Verhuurder (met inbegrip van (de vaste vertegenwoordigers van) haar bestuurders) in de uitvoering van de contractuele verplichtingen van de Verhuurder, enkel grond is voor een contractuele aansprakelijkheidsvordering tegen de Verhuurder zelf en, binnen de wettelijke grenzen, geen grond is voor een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering tegen de hulppersonen van de Verhuurder, zelfs niet wanneer de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van de schade een onrechtmatige daad vormt, tenzij er sprake is van bedrog, opzettelijke fout of een fout van de hulppersoon die leidt tot een aantasting van de fysieke of psychische integriteit.

 

12. Tijdelijke en permanente vervangingsmachine
12.1. Bij reparatiewerken die meer dan 24 uren in beslag nemen, weekends en feestdagen niet meegerekend, en in zoverre dit uitdrukkelijk vermeld is in de Huurovereenkomst, zal de Verhuurder een gelijkaardige machine aanbieden als tijdelijke vervanging voor de Machine gedurende de periode dat de Machine niet beschikbaar is voor de Huurder.
12.2. Deze vervanging kan uitsluitend door de Verhuurder of door bemiddeling van de Verhuurder worden verricht en voor een maximum duur van 30 kalenderdagen. De met deze ter vervanging aangeboden machine afgelegde kilometers/gewerkte uren worden beschouwd alsof afgelegd met de vervangen Machine.
12.3. De Verhuurder heeft het recht de Machine wegens zware technische of andere problemen aan dezelfde voorwaarden voor de verder duur van de Huurovereenkomst te vervangen door een andere machine van dezelfde categorie.

13. Einde van de huurovereenkomst
13.1. De Huurovereenkomst eindigt op de einddatum wanneer de Huurder de Machine in een perfecte staat heeft teruggebracht tot bij de Verhuurder alle boorddocumenten (zoals het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest, de groene verzekeringskaart, het CE-attest van de Machine) en van eventuele accessoires alsook de meest recente keuringsbewijzen en keuringsverslagen, de sleutels en eventueel ander toebehoren heeft overhandigd.
13.2. Bij een voortijdige beëindiging door de Huurder (of door de Verhuurder ten laste van de Huurder) van een Huurovereenkomst van 1 jaar of langer om welke reden dan ook, heeft de Verhuurder het recht bovenop enige andere schadevergoedingen een wederverhuurvergoeding te vorderen voor een bedrag gelijk aan de huur voor de in de Huurovereenkomst voorziene resterende huurperiode, met een maximum van een bedrag gelijk aan 6 maand huur.
13.3. De Huurovereenkomst kan door de Verhuurder te allen tijde en met onmiddellijke ingang ontbonden worden (door middel van een schriftelijke kennisgeving die de reden(en) daarvan opsom(t)(men), ten laste en nadele van de Huurder wanneer:
1° de Huurder inbreuk pleegt op de bepalingen van artikel 6; 2° de Huurder de Machine onderverhuurt of de huur overdraagt; 3° de Huurder in gebreke blijft de Machine ter controle aan te bieden na verloop van 75 kalenderdagen na de laatste controlebeurt; 4° het maximaal aantal kilometers wordt overschreden met meer dan 10%; 5° de Huurder tekortschiet in zijn onderhoudsverplichting; 6° de Huurder technische ingrepen laat verrichten door andere personen dan de Verhuurder; 7° de Huurder nalaat de Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer zich een ongeval voordoet of daarover valse gegevens verstrekt; 8° een faillissement of vereffening of elke procedure van opschorting van betaling wordt aangevraagd door of ingesteld tegen de Huurder, wanneer de Huurder een overdracht doet ten gunste van schuldeisers, wanneer een curator of bewindvoerder wordt benoemd over zijn persoon of de goederen van de huur, wanneer de Huurder een vrijwillige of gedwongen overdracht doet of toelaat van zijn rechten op de Machine of indien de Huurder toelaat dat een retentierecht, (conservatoir) beslag of heffing wordt gelegd op de Machine, tenzij een dergelijke verklaring, overdracht, beschikking, retentierecht, (conservatoir) beslag of heffing binnen de twintig kalenderdagen wordt ingetrokken of nietig verklaard (en dit in zoverre toegelaten door en onderworpen aan de voorwaarden van het insolventierecht van de staat waar de zetel van de Huurder is gelegen) ; 9° een (andere) inbreuk op de Huurovereenkomst wordt gepleegd  (onverminderd de toepassing van artikel 13.4 van deze voorwaarden) of een gewichtige reden aanwezig is waardoor de Verhuurder de inlevering van de Machine kan eisen voor het einde van de huurtermijn; 10° de Huurder (indien een natuurlijke persoon) komt te overlijden, tenzij zijn rechtsopvolgers met instemming van de Verhuurder de Huurovereenkomst verderzetten; 11° de activiteiten van de Huurder (grotendeels) worden stilgelegd of gestaakt; 12° de Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat; 13° blijkt dat de Huurder niet solvabel meer is (conform artikel 1 van deze voorwaarden); 14°° zich een andere omstandigheid voordoet, die bij de Verhuurder redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de behoorlijke nakoming door de Huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst;
13.4. De Huurovereenkomst kan verder binnen de 10 dagen na aanmaning door de Verhuurder onmiddellijk worden beëindigd, ten laste en nadele van de Huurder indien;
1° de Huurder in gebreke blijft de huur te betalen na verloop van dertig dagen na de vervaldag (de eerste van elke kalender maand); of 2° de Huurder nalaat enige gevorderde schadevergoeding, vrijstelling of boete te betalen.
13.5. Bij ontbinding van de Huurovereenkomst om één van de bovenvermelde redenen worden alle verschuldigde huurgelden onmiddellijk opeisbaar en moet de Huurder de Machine nog dezelfde werkdag inleveren bij de Verhuurder. Per dag vertraging dat de Machine wordt ingeleverd en dit ongeacht of er sprake is van een ontbinding / verbreking van de Huurovereenkomst of deze ten einde loopt, wordt, bovenop de afgesproken huurprijs, 0,5 procent daarvan als forfaitaire schadevergoeding aangerekend, met een maximum van 12 procent, vermeerderd met de eventuele kosten. Indien de Huurder geen gevolg geeft aan het verzoek van de Verhuurder om de Machine in te leveren, heeft de Verhuurder het recht bezit te nemen van de Machine, zelfs indien de Huurder zich daartegen zou verzetten. In dit geval heeft de Huurder geen recht om enige vordering in te dienen (inclusief, maar niet beperkt tot, een vordering wegens bezitsstoornis). De kosten die uit een dergelijke terugvordering voortvloeien, vallen ten laste van de Huurder. Het opnieuw in bezit nemen en de doorverkoop of wederverhuring van deze Machine vormen geen beletsel voor de Verhuurder om een schadevergoeding van de Huurder te vorderen. De rechten en rechtsmiddelen van de Verhuurder in geval van verbreking, beëindiging of het verstrijken van onderhavige verhuring (met inbegrip van de reeds gespecificeerde schadevergoeding), zullen niet als uitsluitend worden beschouwd maar zullen cumulatief zijn en worden toegevoegd aan alle andere rechten en rechtsmiddelen die wettelijk ten gunste van de Verhuurder bestaan.
13.6. Indien de Machine wordt gestolen en binnen de 10 dagen niet wordt teruggevonden of indien de Machine beschadigd is en niet binnen de 10 dagen kan worden hersteld, zal de Verhuurder de Huurovereenkomst op de betreffende 10de dag onmiddellijk kunnen beëindigen zonder afbreuk te doen aan het recht van de Verhuurder om alle schade die daardoor wordt geleden op de Huurder te verhalen.
13.7 De Huurder die nalaat de Machine terug te geven op het door de Huurovereenkomst voorziene tijdstip, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging en dient een vergoeding voor gebruik te betalen die overeenkomt met de huurprijs zoals voorzien in onderhavige Huurovereenkomst zonder dat dit een stilzwijgende verlenging van de Huurovereenkomst inhoudt. Bovendien geeft de Huurder in dergelijk geval de toestemming aan de Verhuurder om onmiddellijk de Machine terug te nemen waar deze zich bevindt, zonder voorafgaande verwittiging en ontslaat hij de Verhuurder van elke aansprakelijkheid voor elke schade of kosten die het gevolg zijn van een dergelijke recuperatie, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in de Machine bevindt, behalve indien deze schade of dit verlies veroorzaakt werd door opzet vanwege de Verhuurder of zijn aangestelde.

14. Gegevensverwerking
De Huurder en Verhuurder verbinden zich ertoe om hun respectievelijke verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke privacy wetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevens bescherming 2016/679 (AVG) en de Wet van 30 juli 2018 (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) te zullen naleven. De persoonsgegevens van de gebruiker van de Machine zullen niet worden verwerkt door de Verhuurder en de Huurder bevestigt dat hij als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beveiligen alsook de nodige desgevallend op hem rustende verplichtingen ten aanzien van de gebruiker van de Machine te hebben nageleefd en de Verhuurder te vrijwaren voor enige vordering vanwege de gebruiker. Indien de Huurder een natuurlijke persoon is, bevestigt de Verhuurder de Huurder op de hoogte te hebben gebracht van de registratie van de op hem/haar (desgevallend) betrekking hebbende persoonsgegevens in het bestand van de kredietverzekeraar (en het doel van de verwerking: kredietverlening en beheer) die houder van het bestand is. Indien de Huurder een natuurlijke persoon is zal de Verhuurder de persoonsgegevens steeds verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en overeenkomstig haar “privacy policy” die geraadpleegd kan worden op www.delille.be/nl/privacy-policy.aspx.

15. Geolokalisatie
De Verhuurder bevestigt dat er gebruik wordt gemaakt van de techniek van geolokalisatie zodat de Verhuurder op de hoogte is van de precieze locatie van de verhuurde Machine. De Verhuurder verduidelijkt dat zij deze techniek gebruikt omwille van de opvolging van de locatie van haar Machine en de financiële waarde van deze Machine. De Huurder zal steeds elke gebruiker van de Machine ten gepaste en op frequente wijze inlichten dat er gebruik wordt gemaakt van de techniek van geolokalisatie, het doel en de bewaartermijn van deze techniek. De verzamelde locatiegegevens van de Machine zullen gedurende de huur van de Machine en voor een periode van maximaal 3 maanden na beëindigen van de huur worden bewaard en niet worden gedeeld met de Huurder. Volledigheidshalve bevestigt de Huurder dat zij geen (persoons)gegevens van de gebruiker van de Machine zal meedelen aan de Verhuurder.

16. Kosten en belastingen
Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de Verhuurder gemaakt ter vrijwaring van haar rechten ingevolge de uitvoering van de Huurovereenkomst, zijn ten laste van de Huurder. Dat geldt eveneens voor alle eventueel op de Huur- en/of onderhoudsovereenkomst betrekking hebbende belastingen, van welke aard ook. Voor zover deze niet in de huurgelden begrepen zijn, zullen zij door de Huurder op eerste verzoek aan de Verhuurder en op de door deze laatste aangegeven wijze afzonderlijk voldaan worden.

17. Deelbaarheid
Indien één of meerdere van de clausules uit deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, noch de overeenkomst in haar geheel aan. In dat geval wordt de nietige clausule vervangen door een clausule die rechtsgeldig is en die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke (nietige) bepaling.

18. Geschillen
De partijen verklaren dat deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken bevoegd voor Kortrijk.

19. Uitwinning / Insolventie
19.1 Als een derde haar rechten op de Machine tracht te handhaven in de vorm van een eis, verzet of (conservatoire) beslaglegging, moet de Huurder dit onmiddellijk melden aan de Verhuurder en het nodige doen om deze derde tijdig te wijzen op de (eigendoms)rechten van de Verhuurder.
19.2. Indien de Huurder het voorwerp is van een insolventieprocedure of een conservatoir beslag, zal de Verhuurder de overeenkomst kunnen ontbinden overeenkomstig artikel 13.3, in zoverre toegelaten door en onderworpen aan de voorwaarden van het insolventierecht van de staat waar de zetel van de Huurder is gelegen. Indien de bestuurders of de curator zich echter schriftelijk engageren om alle bestaande en komende facturen te betalen, zal de Verhuurder de keuze hebben om de overeenkomst al dan niet voort te zetten. De Verhuurder behoudt de volle eigendom van het gehuurde materiaal, dat in geen geval toebehoort aan het actief van de Huurder. De Verhuurder kan de Machine onmiddellijk opeisen en terugnemen. Bij weigering van afgifte kan de Verhuurder de waarde van het verhuurde goed onmiddellijk opeisen.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Merlo powered by De Lille gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten